රුපියල් 3100/= ට ඔබේ Wedding Package එක අරඹන්න

Share with friends

😍😍 රුපියල් 3100/= ට ඔබේ Wedding Package එක අරඹන්න.😍😍

අමාරු කාලෙක වියදම බර නැති වෙඩින් එකක්, විශේෂ වූ මිල ගණන් යටතේ

මේ අමාරු කාලයේ අපවිසින් ඔබට ඉතා අඩුමිලට Wedding එක කරන්නට මග සැලසුවෙමු. විශේෂ මිලගනන් යටතේ හදුන්වා දෙන special wedding package එකක්. මේ පැකේජයේ ප්‍රතිලාභ අදම ලබාගන්න.

👌 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗗𝗲𝗰𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
✔ PORUWA
✔ SETTEE BACK
✔ OIL LAMP
✔ TABLE DECO
✔ HEAD TABLE
✔ ENTRANCE DECO

👑 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗛𝗔𝗥𝗢 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀
– Air Conditioned & Carpeted Ballroom for 5 Hours.
– Morning Function From 10.00am To 03.00pm.
– Evening Function From 07.00pm To 12.00 Midnight
– Facilitation for the Morning Traditional Kevilli Table
(On Request).
– Modern Attractive Color Lighting System.
– Table Arrangement for the Wedding Cake Structure,
Registration, Gift.
– Photo Location (Lobby, Pool Side, Restaurant, Bar, Sky
Lounge).
– Cake Tray (Cane Baskets).

𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗙𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗹
– Corkage Free
– Illuminated LED Dancing Floor and a Band Stand.
– Parking Facilities.
– A Room for Dressing on the Day of Function.
– Liquor /Wine Or Beer Can Be Brought By The Organizer For
Function Over 200 Guests.
– Dedicated Event Coordinator.

𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗼 – 𝗕𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘁𝘀 වෙන් කරවාගන්න අදම අමතන්න
070 669 6661 | 070 302 1027 | 070 669 6662


Share with friends

Comments